Contact

Disclaimer

DTZ Zadelhoff spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin DTZ Zadelhoff als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan DTZ Zadelhoff niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

DTZ Zadelhoff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van DTZ Zadelhoff bevat de mogelijkheid om zowel door DTZ Zadelhoff uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. DTZ Zadelhoff geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. DTZ Zadelhoff aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De DTZ Zadelhoff-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van DTZ Zadelhoff liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van DTZ Zadelhoff. DTZ Zadelhoff is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. DTZ Zadelhoff geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. DTZ Zadelhoff aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. DTZ Zadelhoff vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van DTZ Zadelhoff en DTZ Zadelhoff geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van DTZ Zadelhoff. Tevens is DTZ Zadelhoff niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van DTZ Zadelhoff die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is DTZ Zadelhoff in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: webmaster@dtz.nl

Meer informatie over voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van DTZ Zadelhoff kunt u vinden in de gebruiksvoorwaarden. Klik hier (pdf).